Opći uvjeti poslovanja


1. Posrednik se obvezuje nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobe radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretninama, a nalogodavac se obvezuje isplatiti posredniku posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen za nekretnine koje su predmet posredovanja Posrednika.

2. Posrednik se obvezuje upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine.

3. Posrednik se obvezuje izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretninama koje su predmet posredovanja i upozoriti nalogodavca na:

  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnine,
  • pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu,
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima

4. Posrednik se obvezuje obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretnine na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.

5. Posrednik se obvezuje omogućiti pregled nekretnine, posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.

6. Posrednik se obvezuje čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.

7. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište.

8. Posrednik se obvezuje obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

9. Posrednik iznimno može, u ime i za značaj nalogodavca, zakjlučiti ugovor o posredovanju samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

10. Nalogodavac se obvezuje obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretninama te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretnine koje su predmet posredovanja te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj starni. Nalogodavac se obvezuje dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretninama, odnosno drugo stvarno pravo na nekretninama koja su predmet ovog Ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretninama.

11. Posrednik može raskinuti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem ukoliko mu nalogodavac ne pruži sve podatke o nekretninama koje su predmet posredovanja.

12. Posrednička naknada iznosi 3% (tri posto) + PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene za prodavatelja i 3% (tri posto) + PDV od postignutog iznosa kupoprodajne cijene za kupca.

13. Ukoliko se bez znanja posrednika sklopi kupoprodajni ugovor za nekretnine koje su predmet posredovanja posrednika između nalogodavca i osobe s kojom ga je u vezu doveo posrednik, tada je nalogodavac obvezan isplatiti posredniku dvostruki iznos posredničke naknade.

14. Nalogodavac se obvezuje isplatiti naknadu u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora za nekretnine za koje su bile predmet posredovanja. U lučaju da se za nekretnine koje su bile predmet posredovanja sklapa i predugovor, nalogodavac se obvezuje isplatiti posredničku naknadu u trenutku sklapanja predugovora.

15. Za nepravovremeno plaćanje posredničke naknade obračunava se zakonska zatezna kamata.

16. Nalogodavac se obvezuje pismeno izvijestiti posrednika o promjenama cijene, stanja, vlasništva, uknjiženih i neuknjiženih prava na nekretninama koje su predmet posredovanja i to u trenutku nastanka promjene. Nalogodavac odgovara za štetu ukoliko u trenutku nastanka promjene nije izvjestio posrednika o promjenama na nekretninama koje su predmet posredovanja.

17. Posrednik se obvezuje sklapati Ugovore o posredovanju sa prodavateljima na određeni rok trajanja.

18. Ugovorene strane će se dogovoriti o eventualnom produljenju ugovora i nakon njegovog isteka, ukoliko za to postoji potreba.

19. Nalogodavac može raskinuti Ugovor o posredovanju u svakom trenutku. Raskid Ugovora mora biti u pismenom obliku.

20. Ukoliko u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o posredovanju nakon prestanka tog Ugovora nalogodavac sklopi pravni posao za nekretnine koje su predmet posredovanja koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku nakanadu u cijelosti.